Jak tworzyć prace licencjackie?

Praca dyplomowa to końcowy element studiów stanowiący samodzielne rozstrzygnięcie zadania niezależnie czy praktycznego czy teoretycznego.

Prace licencjackie powinny być powiązane tematycznie z tym, na jakim kierunku studiujemy i jaka jest nasza przyszła specjalność. Różne są wymagania merytoryczne dla studentów pierwszego i drugiego stopnia.

Dziekan wydziału wyznacza promotora, który ze studentami wybiera na jaki temat będą ich prace licencjackie, a także prowadzi ich tworzenie.

Prace licencjackie przede wszystkim powinny miesić w sobie rozwiązywanie problemu praktycznego. Mogą one przyjąć charakter projektu, opracowana analitycznego albo studium porównawczego.

Podczas wykonywania pracy student powinien ukazać swoją całą wiedzę oraz wszystkie umiejętności na poziomie danych studiów licencjackich. Natomiast prace magisterskie powinny opierać się na zagadnieniach oraz problematyce badawczej, a ich charakter to charakter projektu, opracowania systematyzującego albo analitycznego.

Tutaj student ma możliwość pokazania że potrafi posługiwać się czynnie wiedzą którą udało mu się nabyć w czasie studiów, logicznie myśli, analizuje i sam umie szukać materiały źródłowe. Praca magisterska nie może kontynuować albo poszerzać pracy licencjackiej.

Pamiętajmy, aby pisząc pracę dyplomową używać języka, który jest poprawny, konkretny oraz precyzyjny. W pracach licencjackich powinno się wykorzystać mniej więcej piętnaści pozycji źródłowych, a sama praca powinna liczyć pomiędzy czterdzieści a siedemdziesiąt stron po znormalizowaniu tekstu.

pisząc pracę dyplomową